Statut

PREAMBUŁA

Aktywny Klub Sportowy Osób Niepełnosprawnych „Krok Za Krokiem” w Zamościu opiera się na :

Doświadczeniach i działalności nieformalnej grupy sportowej przy Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok Za Krokiem” w Zamościu działającej od 1999 r.

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

 1. Aktywny Klub Sportowy Osób Niepełnosprawnych „Krok Za Krokiem” W Zamościu zwany dalej AKS-ON jest zarejestrowany i posiada osobowość prawną.
 2. Aktywny Klub Sportowy Osób Niepełnosprawnych „Krok Za Krokiem” w Zamościu może używać nazwy skróconej: AKS-ON „Krok Za Krokiem” w Zamościu

 

§2

Nazwa Aktywnego Klubu Sportowego Osób Niepełnosprawnych „Krok Za Krokiem” w Zamościu w skrócie : AKS-ON „Krok Za Krokiem” w Zamościu jest prawnie zastrzeżona.

§3

Terenem działania : AKS-ON „Krok Za Krokiem” w Zamościu jest teren Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwej realizacji swoich celów : AKS-ON „Krok Za Krokiem” w Zamościu może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Siedziba władz : AKS-ON „Krok Za Krokiem” w Zamościu mieści się w Zamościu.

§4

AKS-ON „Krok Za Krokiem” w Zamościu może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§5

AKS-ON „Krok Za Krokiem” w Zamościu współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami
i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działań oraz może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

§6

AKS-ON „Krok Za Krokiem” w Zamościu opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

 

§7

AKS-ON „Krok Za Krokiem” w Zamościu może powoływać komisje i sekcje sportowe.

Rozdział II

Cele i formy działania

§9

Celami AKS-ON „Krok Za Krokiem” w Zamościu jest:

 1. Tworzenie warunków do rozwoju sportu, kultury fizycznej, turystyki i rekreacji wśród osób niepełnosprawnych, w szczególności z mózgowym porażeniem dziecięcym (zwane dalej mpdz), i innymi znacznymi niepełnosprawnościami

 2. Inicjowanie i realizowanie działań zmierzających do poprawy dostępu do sportu, kultury fizycznej, turystyki i rekreacji ,a w szczególności do sportu przez osoby z mpdz i innymi znacznymi niepełnosprawnościami.

 3. Upowszechnianie sportu, kultury fizycznej, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych oraz organizacji zajęć z tych dziedzin wśród członków Klubu, mieszkańców m. Zamość oraz Rzeczpospolitej i Europy.

 4. Wspieranie organizacji pozarządowych działających na rzecz rozwoju sportu, kultury fizycznej, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych z mpdz i innymi znacznymi niepełnosprawnościami

 5. Promowanie nowatorskich rozwiązań w sferze sportu, kultury fizycznej, turystyki i rekreacji , w szczególności sportu

 6. Tworzenie zasad i modeli działania w zakresie sportu, kultury fizycznej, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych, a także standardów ich realizacji.

§10

AKS-ON „Krok Za Krokiem” w Zamościu realizuje swoje cele poprzez następujące formy działalności:

 1. Organizację sekcji sportowych  w  różnych   dyscyplinach   sportu osób niepełnosprawnych,   zespoły   ćwiczeń rekreacyjnych, drużyny, grupy.

 2. Organizację zajęć szkoleniowych w postaci treningów, kursów, grup ćwiczących.

 3. Organizację zawodów i imprez sportowych, oraz udział w imprezach sportowych
  różnych szczebli.

 4. Organizację obozów sportowych, turystycznych, rehabilitacyjnych osób niepełnosprawnych.

 5. Propagowanie sportu, kultury fizycznej, turystyki i rekreacji i aktywnego wypoczynku osób niepełnosprawnych.

 6. Zapewnienie osobom niepełnosprawnym odpowiednich warunków do uprawiania sportu, kultury fizycznej, turystyki i rekreacji zajęć treningowych i szkoleniowych w postaci środków finansowych, kadry trenerskiej, opieki lekarskiej, osobistego sprzętu sportowego, bazy sportowej.

 7. Wydawanie materiałów szkoleniowych, publikacji, biuletynów informacyjnych i reklamowych
  w dziedzinie kultury fizycznej osób niepełnosprawnych.

 8. Organizowanie pomocy socjalnej i stypendialnej dla niepełnosprawnych sportowców .

 9. Prowadzenie działalności rehabilitacyjnej osób niepełnosprawnych poprawiającej jakość życia
  i korzystania z dóbr Kultury Fizycznej.

 10. Organizowanie szkoleń, konferencji, spotkań, dyskusji i zebrań informacyjnych w obszarze kultury fizycznej.

 11. Reprezentowanie interesów zawodników z mózgowym porażeniem dziecięcym i innymi znacznymi niepełnosprawnościami, środowisk z nimi związanych oraz koordynację działań w tym zakresie.

 12. Inicjowanie, opiniowanie i uczestniczenie w pracach legislacyjnych dotyczących warunków
  do korzystania z dóbr kultury fizycznej przez osoby niepełnosprawne.

 13. Współdziałanie z podmiotami gospodarczymi, organizacjami i stowarzyszeniami celem uzyskania możliwości uprawiania sportu przez osoby niepełnosprawne.

 14. Dysponowanie własnym lokalem, kontem.

 15. Podejmowanie innych działań zmierzających do realizacji celów statutowych.

 16. Współpraca, kontakty, świadczenie usług przez AKS-ON „Krok Za Krokiem” w Zamościu nie jest uzależnione od członkostwa w jakiejkolwiek organizacji, od reguł jakiejkolwiek ideologii, doktryny lub religii pod warunkiem, że nie są one w sprzeczności z obowiązującymi normami prawa i etyki.

 17. AKS-ON „Krok Za Krokiem” w Zamościu realizuje cele określone w niniejszym Statucie zgodnie z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej oraz obowiązującym porządkiem prawnym.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§11

 1. Członkami AKS-ON „Krok Za Krokiem” w Zamościu mogą być osoby fizyczne i prawne.
 2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym.

§12

Członkowie AKS-ON „Krok Za Krokiem” w Zamościu dzielą się na:

 1. Członków zwyczajnych.

 2. Członków wspierających.

 3. Członków honorowych.

§13

 1. Członkiem zwyczajnym AKS-ON „Krok Za Krokiem” w Zamościu może być każda osoba fizyczna nie pozbawiona praw publicznych i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych – obywatel polski lub cudzoziemiec, która popiera cele AKS-ON „Krok Za Krokiem” w Zamościu .

 2. Przyjęcia w poczet członków dokonuje Zarząd AKS-ON „Krok Za Krokiem” w Zamościu w formie uchwały na podstawie deklaracji pisemnej kandydata.

 3. Od odmowy przyjęcia w poczet członków zwyczajnych zainteresowanemu służy odwołanie do Walnego Zebrania Członków AKS-ON „Krok Za Krokiem” w Zamościu terminie 30 dni od daty otrzymania decyzji Zarządu AKS-ON „Krok Za Krokiem” w Zamościu

§14

1. Członek zwyczajny ma prawo do:

 1. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz AKS-ON „Krok Za Krokiem” w Zamościu

 2. uczestniczenia w zebraniach, konferencjach i innych przedsięwzięciach organizowanych przez AKS-ON „Krok Za Krokiem” w Zamościu korzystania z urządzeń, zasobów i pomocy AKS-ON „Krok Za Krokiem” w Zamościu

 3. zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz AKS-ON „Krok Za Krokiem” w Zamościu

 4. noszenia odznaki organizacyjnej

 5. zaskarżania uchwał lub orzeczeń władz AKS-ON „Krok Za Krokiem” w Zamościu w sprawach członkowskich

2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:

 1. aktywnego uczestnictwa w pracach AKS-ON „Krok Za Krokiem” w Zamościu oraz propagowania jego celów i programu

 2. przestrzegania statutu i uchwał władz AKS-ON „Krok Za Krokiem” w Zamościu

 3. regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w AKS-ON „Krok Za Krokiem” w Zamościu

§15

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością AKS-ON „Krok Za Krokiem” w Zamościu która zadeklaruje na rzecz AKS-ON „Krok Za Krokiem” w Zamościu pomoc finansowa lub rzeczową i zostanie przyjęta na podstawie pisemnej deklaracji w poczet członków wspierających uchwałą Zarządu AKS-ON „Krok Za Krokiem” w Zamościu. Od odmowy przyjęcia w poczet członków służy odwołanie do Walnego Zebrania Członków w ciągu 30 dni od daty otrzymania decyzji Zarządu.

Członek wspierający – osoba prawna działa w AKS-ON „Krok Za Krokiem” w Zamościu za pośrednictwem swego przedstawiciela.

Członek wspierający z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawa określone w §14 pkt.1.

Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązania się zdeklarowanych świadczeń oraz przestrzegania uchwał władz AKS-ON „Krok Za Krokiem” w Zamościu

§16

 1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna zasłużona dla AKS-ON „Krok Za Krokiem” w Zamościu
 2. Tytuł honorowego członka nadaje Zarząd AKS-ON „Krok Za Krokiem” w Zamościu

 3. Członek honorowy z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego posiada praw określone w §14 pkt.1

 4. Członek honorowy jest zwolniony z opłacania składek członkowskich.

§17

 1. Członkostwo w AKS-ON „Krok Za Krokiem” w Zamościu ustaje na skutek:

 1. dobrowolnej rezygnacji zgłoszonej do Zarządu
 2. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego będącego osoba prawną

 3. skreślenie z listy członków z powodu zalegania w okresie dłuższym niż 12 miesięcy z opłatą składek członkowskich lub innych świadczeń

 4. wykluczenia z AKS-ON „Krok Za Krokiem” w Zamościu prawomocną uchwałą Zarządu z powodu naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania uchwał i regulaminu lub działania na szkodę AKS-ON „Krok Za Krokiem” w Zamościu wykluczenia z AKS-ON „Krok Za Krokiem” w Zamościu prawomocną uchwałą Zarządu na skutek pozbawienia członka praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego

 5. pozbawienie godności członka honorowego następuje w wyniku prawomocnej uchwały Zarządu

 1. W przypadkach określonych w ust.1 b. c, d, e, f Zarząd zobowiązany jest do zawiadomienia członka o skreśleniu lub wykluczeniu, podając przyczynę skreślenia lub wykluczenia, wskazując jednocześnie władzę do której służy odwołanie i termin złożenia odwołania. Od uchwały Zarządu dotyczącej skreślenia lub wykluczenia członka zwyczajnego bądź wspierającego a także pozbawienia godności członka honorowego służy odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia decyzji.

Rozdział III

Władze Klubu Sportowego AKS-ON „Krok Za Krokiem” w Zamościu – zasady działania

§18

Władzami AKS-ON „Krok Za Krokiem” w Zamościu są:

 1. Walne Zebranie Członków AKS-ON „Krok Za Krokiem” w Zamościu zwane dalej „Walnym Zebraniem”
 2. Zarząd AKS-ON „Krok Za Krokiem” w Zamościu zwany dalej Zarządem
 3. Komisja Rewizyjna

§19

 1. Kadencja władz trwa 3 lata.
 2. Wybory władz odbywają się w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności
  co najmniej ½ ogólnej liczby uprawnionych do głosowania (obecnych członków Walnego Zebrania).
 3. Uchwały Walnego Zebrania podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych do głosowania. W drugim terminie wyznaczonym w tym samym dniu 30 minut później niż pierwszy termin, bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.
 4. Uchwały Zarządu i Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków w/w władz.
 5. W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz w trakcie trwania kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów na nie obsadzone stanowisko.

§20

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą AKS-ON „Krok Za Krokiem” w Zamościu
 2. Walne Zebranie Członków może być:
  1. Zwyczajne
  2. Nadzwyczajne
 3. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku, w pierwszym kwartale, jako sprawozdawcze i co trzy (3) lata jako sprawozdawczo wyborcze zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.
 4. Walne Zebranie Członków obraduje wg. uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd
  1. z własnej inicjatywy
  2. na żądanie Komisji Rewizyjnej
  3. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych
 6. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwoływane w terminie miesiąca od daty zgłoszenia wniosku lub żądania, i obradować na sprawami, dla których zostało zwołane.
 7. Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, w obecności połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych.
 8. Walnym Zebraniem kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania, wybierany każdorazowo w głosowaniu jawnym większością głosów, w obecności ponad połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych.
 9. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania decyduje głos Przewodniczącego Walnego Zebrania.
 10. Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:
  1. ustalania kierunków i programu działania AKS-ON „Krok Za Krokiem” w Zamościu
  2. uchwalanie statutu i jego zmian
  3. wybór i odwołanie Prezesa Zarządu, Wiceprezesa, Skarbnika Zarządu, członków Komisji Rewizyjnej
  4. udzielanie absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej
  5. ustalanie wysokości składek członkowskich
  6. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu AKS-ON „Krok Za Krokiem” w Zamościu i przeznaczeniu jego majątku
  7. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu
  8. nadawanie tytułu honorowego członka Stowarzyszenia
  9. ocenianie działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej
  10. podejmowanie uchwał w innych sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Zarządu

 

§21

 

 1. Naczelną władzą stowarzyszenia jest Zarząd wybierany przez Walne Zebranie w wyborach tajnych, zwykłą większością głosów. Zarząd liczy 3 członków- Prezesa, Wiceprezesa i Skarbnika. Walne Zebranie wybiera Prezesa, Wiceprezesa i Skarbnika Zarządu. Kadencja Zarządu trwa 3 lata.
 2. Uchwały Zarządu dotyczące zarówno działalności programowej jak i finansowej podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej ½ (połowy) ogólnej liczby uprawnionych do głosowania członków Zarządu. W sytuacji równego rozłożenia liczby głosów decyduje głos Prezesa. Na podstawie uchwały pełnego składu Zarząd może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.
 3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał .
 4. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa.

§22

Do zakresu działania Zarządu należą:

 1. Realizacja uchwał Walnego Zebrania i kierowanie całokształtem działalności AKS-ON „Krok Za Krokiem” w Zamościu, zgodnie z celami statutowymi.
 2. Sprawowanie zarządu nad majątkiem AKS-ON „Krok Za Krokiem” w Zamościu
 3. Ustalanie regulaminu wynagradzania pracowników i prac Zarządu.
 4. Podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku ruchomego i nieruchomego.
 5. Podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań.
 6. Zwoływanie Walnego Zebrania.
 7. Podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków zwyczajnych i wspierających
  oraz honorowych.
 8. Rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałych na tle działalności AKS-ON „Krok Za Krokiem” w Zamościu
 9. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu.
 10. W szczególnych przypadkach zwolnienie ze składek członkowskich.
 11. Reprezentowanie AKS-ON „Krok Za Krokiem” w Zamościu na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
 12. Podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji

 

§23

Komisja Rewizyjna

 

 1. Komisja Rewizyjna jest organem AKS-ON „Krok Za Krokiem” w Zamościu powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków.
 3. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata.

§24

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności AKS-ON „Krok Za Krokiem” w Zamościu
 2. Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i żądanie wyjaśnień.
 3. Prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w razie stwierdzenia nie wywiązania się przez Zarząd z jej statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwoływania posiedzeń Zarządu.
 4. Zwołanie Walnego Zebrania w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem.
 5. Składanie na Walnym Zebraniu wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium dla Zarządu.
 6. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu.

 

§25

Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym, zapadają zwykłą większością głosów w obecności wszystkich członków Komisji. Na podstawie uchwały pełnego składu Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.

 

§26

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach AKS-ON „Krok Za Krokiem” w Zamościu , być pracownikami AKS-ON „Krok Za Krokiem” w Zamościu
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
 3. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz AKS-ON „Krok Za Krokiem” w Zamościu składania pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

 

Rozdział IV

Majątek Klubu Sportowego AKSON i gospodarka finansowa

§27

Majątek AKS-ON „Krok Za Krokiem” w Zamościu stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§28

 1. Źródłami powstania majątku AKS-ON „Krok Za Krokiem” w Zamościu są:
 1. składki członkowskie
 2. darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności prywatnej, zbiórki publiczne
 3. dochody z kapitału (odsetki, lokaty, akcje i obligacje)
 4. dochody z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu Stowarzyszenia
 5. dotacje, subwencje, kontrakty, środki z funduszy publicznych, granty, zlecenia usług
 1. Składki członkowskie powinny być wpłacone do końca I kwartału w danym roku kalendarzowym. Nowo przyjęci wpłacają składki w ciągu 4 tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka AKS-ON „Krok Za Krokiem” w Zamościu .
 2. Wysokość składek określa Zarząd klubu.

3. AKS-ON „Krok Za Krokiem” w Zamościu prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie
z obowiązującymi przepisami. Zgodnie z paragrafem §7 Statutu środki finansowe pochodzące ze źródeł zewnętrznych jak i wewnętrznych przeznacza na działalność statutową.

§29

 1. Dla ważności oświadczenia woli w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa.
 2. Dla ważności innych pism wymagany jest podpis jednego z członków Zarządu.

 

 

Rozdział V

Zmiana statutu i rozwiązanie AKS-ON „Krok Za Krokiem” w Zamościu

§30

 1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 2. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 3. Wniosek o zmianę statutu ma być zgłoszony na piśmie a treść proponowanej zmiany podana w zawiadomieniu zwołującym Walne Zebranie
 4. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu AKS-ON „Krok Za Krokiem” w Zamościu, Walne Zebranie może powołać Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację AKS-ON „Krok Za Krokiem” w Zamościu, jeśli tego nie uczyni likwidatorami AKS-ON „Krok Za Krokiem” w Zamościu są członkowie Zarządu.
 5. Walne Zebranie wskazuje stowarzyszenia bądź fundacje mające podobne cele statutowe nie nastawione na osiąganie zysku na rzecz którego przejdzie majątek AKS-ON „Krok Za Krokiem” w Zamościu po wypełnieniu jego zobowiązań.
 6. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji AKS-ON „Krok Za Krokiem” w Zamościu nie uregulowanych w statucie mają zastosowanie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 Nr. 20, poz. 104).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.